http://www.bizinthai.com/

ที่ปรึกษา (Consultant)

มีที่ปรึกษาทำไม ... 

 

        เพื่อมองมุมต่าง       เพื่อจัดตั้งระบบใหม่     เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีทิศทาง

 

แล้วทำไมจะทำเองไม่ได้ ... ทำได้ และ อาจทำได้ดีกว่าการมีที่ปรึกษา ... เมื่อ

 

           องค์กรประกอบด้วย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ทำงานเป็นทีม มีความเป็นมืออาชีพ และพร้อมพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน มีการสื่อ - สารที่ดี องค์กรที่มีองค์ประกอบเหล่านี้ครบ เชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมีผู้นำที่ดีเยี่ยม ดังนั้น ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ต้องมีที่ปรึกษา ... แต่หากยังขาดปัจจัยใด สิ่งนั้น คือ สิ่งที่ปรึกษามีหน้าที่เติมเต็ม และทำให้เกิดขึ้นในองค์กร และเมื่อเกิดขึ้นและครบองค์ประกอบแล้ว ที่ปรึกษาก็มีหน้าที่ถอยออกเพื่อให้องค์กรดำเนินการด้วยองค์กรเอง

 

ที่ปรึกษา เพื่อ ...

1.  การวางแผน ทำแผนที่ ความสำเร็จ เพื่อเกิดการวางแผนที่รอบคอบ (เพียง 3 แผนเท่านั้น) และสามารถดำเนินได้ตามแผน ตามเวลาท่กำหนด และทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

 

2.  เป็นตัวกลาง สำหรับความเห็นต่าง ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อทำให้ความเห็นต่างนั้นเป็นประโยชน์สูงสุด

 

3. มองมุมต่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งที่สำเร็จและล้มเหลว เพื่อให้องค์กรได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่หลากหลาย

 

4.  เป็น Stoper ให้กับองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ไม่ถอยหลังหรือหยุดนิ่ง

 

5. ประเมินผล ด้วยจุดประสงค์เพื่อการพัฒนา ให้เป็นไปตามแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว

 

 Writed by .....TC Goong & BIT Team


  • สิ่งที่ควรเตรียมก่อนจัดทำระบบวิศวกรรมลีน 1. การรับรู้ทั้งองค์กร ในเรื่อง (1) การเริ่มต้น (2) ความเข้าใจในปรัชญาลีน (3) ประโยชน์ที่จะได้รับ 2. การจัดตั้งทีม สำหรับการขับเคลื่อนระบบล...

  • เมื่อความเสี่ยง เป็นได้ทั้งเหตุการณ์ ปัญหา และ/หรือ โอกาส ดังนั้นการบริหารจัดการต้องจัดสรรค์ด้วยทั้งศาสตร์และศิลป อย่างเป็นระบบ ที่ปรึกษามีไว้เพื่อช่วยให้การบริหาร...

  • สิ่งที่ควรเตรียมก่อนจัดทำแผนอบรมประจำปี 1. สำรวจ ประเมิน ความสามารถของพนักงาน แบบ 360 องศาโดยใช้ APM Test (ต้องการรายละเอียด ติดต่อ 099 327 8256) 2. สำรวจความอยากเรียนรู้ของพนักงาน...

  • ขั้นตอนการเป็นที่ปรึกษา 1. รับทราบจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา 2. รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการนำแสนอแนวทางแก้ไข 3.วิเคราะห์ นำเสนอแนวทางโคชชิ่ง / การให้คำป...

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 76,430
Icons made by Freepik from www.flaticon.com