http://www.bizinthai.com/

การวางแผนธุรกิจ (Business planning)

Business planning (การวางแผนธุรกิจ)

lean canvas

 

Business planning Basic (Business Step 1)  การวางแผนธุรกิจพื้นฐาน

           ให้คุณรู้จักการวางแผนธุรกิจเบื้องต้น เมื่อคุณจะเริ่มทำธุรกิจสัก 1 ธุรกิจ คุณความจะเริ่ม ทำอะไร อย่างไร เพื่อใคร และคุณควรจะเริ่มให้กลยุทธ์แบบไหนกับธุรกิจของคุณ  เป็นการวางแผนธุรกิจ 1 – 5 ปี

 

Business planning … (Business Step 2) การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์

           เมื่อเราทำธุรกิจมากได้ระยะหนึ่ง การวางแผนของคุณจะไม่ใช่แค่ 1 -5 ปีอีกต่อไป คุณจะต้องมองภาพไกลกว่านั้น เพราะคุณจะเริ่มรู้แล้วว่ากลยุทธ์ใด เหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ เริ่มตั้งเป้าหมายต่อไปยังไง ทำอะไร พัฒนาส่วนไหน และ 5-10 ปีจากนี้ ธุรกิจคุณจะเป็นอย่างไร

 

Business model canvas

           การเขียนภาพเครือข่ายธุรกิจทั้งหมด บนกระดาษ 1 แผน เพื่อให้มองเห็นภาพองค์รวมของธุรกิจชัดเจน การเชื่อมต่อในธุรกิจของคุณ

 

business model canvas BMC

 

 Writed by .....TC Goong & BIT Team

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 74,726
Icons made by Freepik from www.flaticon.com