http://www.bizinthai.com/

Lean for Cost reduction

Lean for Cost reductionLean for Cost reduction

หลักการและเหตุผล

           ต้นทุน มีในทุกๆ ภาคส่วน ว่าจะเป็นต้นทุกธุรกิจ ต้นทุนชีวิต ต้นทุนการไปทำงาน ฯลฯ สำคัญคือเราเคยคำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดต้นทุนจริงๆ หรือไม่ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ที่เราควรจ่าย จุดคุ้มทุนอยู่ตรงจุดใดและต้นทุนสูงหรือต่ำเอาอะไรตัดสิน และที่ต้องพัฒนาต่อคือทำอย่างไรให้ลดต้นทุนนั้นๆ ได้โดยไม่ลดคุณภาพในทุกแง่มุม (คุณภาพสินค้า/บริการ คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต)

 

ช่วงเวลาอบรม         9.00น. – 17.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 

 วัตถุประสงค์

          1. เรียนรู้สมการต้นทุน สมการกำไร และสมการกำไรแบบลีน
          2. ตระหนักรู้ถึงของเสียและราคาของๆเสียนั้นๆ
          3. รู้จักเครื่องมือจัดการของเสีย และขั้นตอนการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
          4. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการกับต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรเพิ่ม

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

ติดต่อสำรองที่นั่ง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ทีละ1คอร์ส) เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
หลังจากได้รับอีเมลตอบกลับกรุณาโอนเงินมัดจำการจองล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการเรียน
Visitors: 38,686
Icons made by Freepik from www.flaticon.com