http://www.bizinthai.com/

Lean Kaizen

Lean KaizenLean Kaizen

หลักการและเหตุผล

            หลักการของ Kaizen คืดการเริ่มพัฒนา ปรับปรุง จากจุดเล็กๆ ที่ส่งผลต่อตัวผู้ปฏิบัติโดยตรง ด้วยหลักการ ลด เลิก เปลี่ยน ปรับปรุงที่ละน้อย ต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อนำแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ผสมผสานใช้กับวิธีปฏิบัติจะทำให้การทำไคเซนเล็กๆ ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร ทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงด้วยเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา

 

ช่วงเวลาอบรม         09.30น. – 17.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

วันที่จัดอบรม
             วันอาทิตย์ที่ 4 หรือ พุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พศ. 2561
             (เลือกวันใดวันหนึ่ง)
             วันอาทิตย์ที่ 1 หรือ พุธที่ 4 เดือนกรกฎาคม พศ. 2561
             วันอาทิตย์ที่ 2 หรือ พุธที่ 5 เดือนธันวาคม พศ. 2561  

 วัตถุประสงค์

          1. เรียนรู้แนวคิดแบบลีน ซึ่งนำมาปฏิบัติแบบหลักการของไคเซน
          2. ฝึกใช้กระบวการ ลด เลิก เปลี่ยน ปรับปรุง อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. เรียนรู้การตั้งคำถาม เพื่อการเจาะหาต้นเหตุแห่งปัญหา จนถึง การได้กระบานการแก้
          4. เรียนรู้ขั้นตอนการเริ่มโครงการไคเซน รวมถึงการเรียงลำดับและเลือก

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม

 

 เนื้อหา   การฝึกทำงานจำลอง   เกมเพื่อการฝึกฝน   เทคนิคนำไปประยุกต์ใช้
 

กำหนดการอบรม

 

09.30 - 09.45           แนะนำตัว/ Pre-Test
09.45 - 11.30          เนื้อหา + เกม
                             L.E.A.N Thinking, Kaizen Concept, 4Type

11.30 - 11.45          Break 1
11.45 - 13.15          เนื้อหา + เกม
                             7Waste+1, 5W+1H,Tools, Case Study

13.15 - 14.15          Lunch
14.15 - 15.45          เนื้อหา + เกม
                             Kaizen Steps, ECRS, P. Priority&Selection

15.45 - 16.00          Break 2
16.00 - 16.45          งานจำลอง
                             Create your own Things

16.45 - 17.00          Post-Test / Conclusion

 

 

ติดต่อสำรองที่นั่ง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ทีละ1คอร์ส) เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
หลังจากได้รับอีเมลตอบกลับกรุณาโอนเงินมัดจำการจองล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการเรียน
Visitors: 19,428