http://www.bizinthai.com/

Lean Kaizen

Lean KaizenLean Kaizen

หลักการและเหตุผล

            หลักการของ Kaizen คืดการเริ่มพัฒนา ปรับปรุง จากจุดเล็กๆ ที่ส่งผลต่อตัวผู้ปฏิบัติโดยตรง ด้วยหลักการ ลด เลิก เปลี่ยน ปรับปรุงที่ละน้อย ต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อนำแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ผสมผสานใช้กับวิธีปฏิบัติจะทำให้การทำไคเซนเล็กๆ ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร ทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงด้วยเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 17.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 

 วัตถุประสงค์

          1. เรียนรู้แนวคิดแบบลีน ซึ่งนำมาปฏิบัติแบบหลักการของไคเซน
          2. ฝึกใช้กระบวการ ลด เลิก เปลี่ยน ปรับปรุง อย่างมีประสิทธิภาพ
          3. เรียนรู้การตั้งคำถาม เพื่อการเจาะหาต้นเหตุแห่งปัญหา จนถึง การได้กระบานการแก้
          4. เรียนรู้ขั้นตอนการเริ่มโครงการไคเซน รวมถึงการเรียงลำดับและเลือก

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 38,688
Icons made by Freepik from www.flaticon.com