http://www.bizinthai.com/

ปิดโฆษณานี้

Lean basic

Kaizen ci Continuous Improvement LEAN BASIC

หลักการและเหตุผล

            การเรียนเพื่อรู้จักระบบลีนทั้งระบบ ทั้งแนวคิด การจัดการ ของเสียและ เครื่องมือการจัดการของเสีย เพื่อนำไปเลือกใช้ให้เหมาะกับองค์กร เพื่อเป็น พื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นระบบลีนอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนสามารถ เข้าใจ ทำตามได้ ทั้งองค์กร อีกทั้งเพื่อการต่อยอดสำหรับการพัฒนาการ เรียนรู้เครื่องมือลีนทั้ง 10 เพื่อสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหา และวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้สามารถแก้ปัญหา และ/หรือ ลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 วัตถุประสงค์

          1. เรียนรู้แนวคิด การจัดการ ของเสียและ เครื่องมือการจัดการของเสีย
          2. เรียนรู้จักเครื่องมือลีนทั้ง 10 โดยภาพรวม
          3. เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกันภายในองค์กร
          4. รู้จักประโยชน์ของการนำไปใช้ ทั้งกับชีวิตประจำวัน ทั้งต่อตัวเองและองค์กร

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 42,629
Icons made by Freepik from www.flaticon.com