http://www.bizinthai.com/

VSM

Kaizen ci Continuous Improvement VSM

หลักการและเหตุผล

            VSM คือการเรียนรู้การเขียนกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด ของการ ดำเนินงาน ขององค์กร ของกระบวนการผลิต กระบวนการบริการ เพื่อการ วิเคราะห์ ของเสีย (7+1) ในแต่ละขั้นตอน และทำการหาเวลาที่ใช้แต่ละ กระบวนการเพื่อทำการปรับเรียบ ให้เกิดกระบวนการที่เป็นหนึ่งเดียว ที่มี ประสิทธิภาพที่สุด ในเวลาสั้นที่สุด และไม่ก่อเกิดของเสีย และของคงค้างใน กระบวนการทำงาน ปัญหา เมื่อเห็นย่อมแก้ได้ การพัฒนาเมื่อชัดเจน ย่อมทำได้ ต่อเนื่องยั่งยืน

 

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 วัตถุประสงค์

          1. สร้างผู้นำโครงการที่ทำหน้าที่บริหาร จัดการและผลักดัน
          2. เรียนรู้จักการวางแผนโครงการ
          3. เรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลงของโครงการ Lean จากที่ต่างๆ
         

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 64,935
Icons made by Freepik from www.flaticon.com