http://www.bizinthai.com/

4 Block decision

4 BLOCK DECISION 4 BLOCK DECISION

หลักการและเหตุผล

            4 BLOCK คือการสร้างระบบการตัดสินใจ ด้วยกล่อง 4 ใบ เริ่มต้นจากการสร้างแกนแนวตั้ง และ แกนแนวนอน จากนั้นสร้างกล่อง แล้วจึงทำให้เป็นระบบการตัดสินใจ ทำและนำใช้จนเกิดความมั่นใจ สุดท้ายจะค้นพบความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ เรื่องที่วิกฤต ภายใน 1 นาที เพื่อรู้ว่าการใช้เวลานานไม่ได้ทำให้การตัดสินใจดีขึ้น เพียงแต่การจะตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ในเวลาอันสั้นต้องมี การฝึก เรียนรู้และเตรียมการ

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 วัตถุประสงค์

          1. รู้จักการสร้างระบบการตัดสินใจ
          2. เรียนรู้จักสามารถในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ เรื่องที่วิกฤต
          3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึก เรียนรู้และเตรียมการเพื่อการตัดสินใจ
         

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 38,688
Icons made by Freepik from www.flaticon.com