http://www.bizinthai.com/

Project Ranking

Project Ranking and Selection PR Project Ranking and Selection

หลักการและเหตุผล

            PR คือการจัดการการเลือกโครงการที่เหมาะสมกับเวลา งบประมาณ และผลกระทบของโครงการ ได้อย่างเป็นระบบ หมายความว่า รู้ว่าอะไรควรทำก่อน เพราะอะไร อะไรทำทีหลังเพราะอะไร และแต่ละโครงการจะได้รับการลงมือทำเมื่อใด และเพราะอะไร เป็นการรู้ว่า ทำอะไร เมื่อไหร่ และทำที่ไหน อย่างชัดเจน เข้าใจได้ทั้งองค์กร ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการได้รับความร่วมมือจากทุกคน

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 วัตถุประสงค์

          1. การจัดการการเลือกโครงการที่เหมาะสมกับเวลา งบประมาณ
          2. วางแผนเพื่อการดำเนินงานโครงการและรับรู้ได้ทั้งองค์กร
          3. สร้างแผนการดำเนินงานที่สามารถทำได้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กร
         

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,791
Icons made by Freepik from www.flaticon.com