http://www.bizinthai.com/

HI RISK!!

HI! RISK
 HI! RISK

หลักการและเหตุผล

            ก่อนการบริหารความเสี่ยง ควรต้องมีความตระหนักรู้ว่าเหตุการณ์ใดเป็นความเสี่ยง เหตุการณ์ใดเป็นปัญหา เหตุการณ์ใดเป็นโอกาส เมื่อแยกแยะได้อย่างชัดแจ้งแล้ว ต้องสามารถประเมินความรุนแรงของเหตุนั้นๆ และประเมินความถี่ในการเกิดเหตุนั้นๆ ได้เช่นกัน เพราะการจะแก้ปัญหา การจะบริหารสิ่งใด สิ่งที่ต้องทำก่อนคือ รู้จักสิ่งนั้นให้กระจ่าง ให้ลึกถึงต้นเหตุ

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น.
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 วัตถุประสงค์

          1. เรียนรู้จักความเสี่ยง เหตุใดเป็นปัญหา เป็นโอกาส 
          2. การแยกแยะความเสี่ยง เพื่อการบริหาร
          3. สร้างความตระหนักรู้ว่าความเสี่ยง ยังสามารถเป็นโอกาสได้ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารความเสี่ยง และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 


 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 67,518
Icons made by Freepik from www.flaticon.com