http://www.bizinthai.com/

Business Model Canvas

Business Model Canvas
 BMC Business Model Canvas

หลักการและเหตุผล

            การเขียนแผนธุรกิจ ใน 1 แผ่น ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละภาคส่วน ในแต่ละส่วนต้องผ่านการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และระบุอย่างชัดเจน โดย ระบุให้สั้น กระชับเข้าใจง่าย ซึ่งการจัดทำไม่ง่าย แต่สามารถทำได้ และเมื่อ ทำได้ BMC จะเป็นแผนธุรกิจที่ยอดเยี่ยมให้เรานำใช้ได้ในหลายๆ โอกาส และสำคัญมากคือเป็นเสมือนแผนที่ ในการดำเนินธุรกิจของเราให้สำเร็จ

 

ช่วงเวลาอบรม         09.00น. – 16.00 น. ( 1 วัน สำหรับผู้ที่มีแผนธุรกิจอยู่แล้ว และต้องการเรียนเพื่อต่อยอดและเห็นภาพองค์รวม และ 5 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ สร้างแผนธุรกิจใหม่ และลงลึกซึ่งการประเมิณสภาพองค์รวมของธุรกิจในทุกด้าน)
สถานที่อบรม            สอบถาม - นัดระบุเพิ่มเติมได้

 วัตถุประสงค์

          1. เรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจ และการได้มาซึ่งแผนในแต่ละช่อง 
          2. การเก็บข้อมูล ปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ควรนำมาใช้ในการคำนวนแผนธุรกิจ

          3. สร้างความตระหนักรู้ถึงการดำเนินการของธุรกิจในภาพองค์รวม เพื่อเข้าใจแนวทาง และส่วนสำคัญของธุรกิจ


 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการอบรม


 

รูปแบบการอบรม 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 49,790
Icons made by Freepik from www.flaticon.com