http://www.bizinthai.com/

แผนอบรมประจำปี (Year Plan Training) และ การทดสอบ APM Test

การจัดการอบรม เพื่อ การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้นต้องมีการวางแผนโดยภาพองค์รวม (Big Picture)

        การจัดทำแผนอบรม ควรเริ่มจากการรู้จักพนักงานในองค์กร

ในเรื่องทัศนคติ, ศักยภาพปัจจุบัน, และ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา

 

  ซึ่งสามารถรับรู้ได้หลากหลายช่องทาง

แต่ถ้าต้องการรับรู้อย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา

ไม่มีอคติ(ทั้งในแง่ดีและไม่ดี) เข้ามาเกี่ยวข้อง

 

     การทดสอบด้วย APM Test เป็นการทดสอบที่ทำให้รู้ทั้งทัศนคติ ศักยภาพปัจจุบันและความสามารถเรียนรู้พัฒนาได้

อย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา มีผลวิเคราะห์ชัดเจน จุดประสงค์ของการทดสอบ เพื่อรู้ตัวตน มิใช่เพื่อตัดสินใดๆ

เมื่อรู้ข้อมูลดังกล่าว จะสามารถวางแผนการอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานรายบุคคล

และสามารถสร้างแผนที่การเติบโตขององค์กรไปควบคู่กับการเติบโตขององค์กร 

การทดสอบนี้มีรายละเอียดอย่างไร ... ไปติดตามกัน

 

 

การทดสอบ APM Test 

1. หัวข้อทดสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ทัศนคติ, ศักยภาพหรือประสิทธิภาพเฉพาะบุุคล,

    และ ทดสอบความสามารถเรียนรู้และเติบโตในสายงาน

2. ใช้เวลาทดสอบ 3 ชม. ทดสอบรายบุคคล ทำพร้อมกันได้สูงสุด 30 คน

3. ใช้เวลาสัมภาษณ์หลังการสอบอีกคนละ 15 นาที (30 คน รวม 7 ชม.ครึ่ง)

4. ประเมินผล และส่งผลวิเคราะห์ ภายใน 1 อาทิตย์

5. ค่าบริการทดสอบ 5,000 บาท/คน (ทดสอบขั้นต่ำ 10 คน)

* สนใจสอบถามเพิ่มเติม goonggame@gmail.com 

 

การวางแผนอบรมประจำปี (Year Plan Training)

ต้องทำการสำรวจความต้องการอบรมเรื่องต่างๆ จากพนักงาน และ แบบทดสอบ APM Test มาทำการจับความเหมือน (Matching) ซึ่งจะทำให้รู้หัวข้อการอบรมที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ

การวางแผนการอบรม หากทำอย่างมีหลักการแล้วจะทำให้การอบรมเป็นไปอย่างมีทิศทาง และ สามารถประเมินประสิทธิภาพการเติบโตของพนักงานแต่ละคนได้อย่างชัดเจน เป็นผลให้การวางแผนธุรกิจ (ภาคการเติบโต) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Biz In Thai มีบริการแบบครบวงจร คือ

1. ทดสอบ APM Test

2. สำรวจความต้องการของพนักงาน

3. วางแผนการอบรมประจำปี

      (และหากต้องการ BIT สามารถจัดการอบรม และ/หรือ จัดหาวิทยากร พร้อมการทดสอบ ก่อน-หลัง การอบรมได้)

* สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม goonggame@gmail.com

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 20,495