http://www.bizinthai.com/

Lean Certificate

 CERTIFICATE


 lean-certificate

      ใบรับรอง เพื่อยืนยันความรู้ ความสามารถ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานนี้ แบ่งออกเป็น 2 ภาคส่วน คือ องค์กรการผลิต ( Production Business ) และ องค์กรบริการ ( Service Business 

 

 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 73,188
Icons made by Freepik from www.flaticon.com