http://www.bizinthai.com/

RISK SPECIFIC COURSE

RISK SPECIFIC COURSE

 


 

 

1 st COURSE :  4 Block decision making

( 1 Day )

       เครื่องมือในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

2 nd COURSE :  Risk Assessment

( 1 Day )

การประเมิณความเสี่ยง

 

3 rd COURSE :  Risk Explorer

( 2 Days )

การสำรวจ ระบุความเสี่ยง เพื่อรับรู้และเตรียมพร้อม

 
 

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 58,963
Icons made by Freepik from www.flaticon.com