http://www.bizinthai.com/

การบริหารความเสี่ยง (COSO ERM)

risk management

coso erm

coso erm bcm

coso erm bmc

COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM)

การบริหารความเสี่ยง

 

        ความเสี่ยงคืออะไร?.. เรามักไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าเราจะบริหารความเสี่ยงไปทำไม

..แต่ไม่! จริงๆแล้วการบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นต่อทุกองค์กร (หรือจริงๆคือกับทุกบุคคล)

เพื่อการป้องกันการกลายจากความเสี่ยงเป็นปัญหาอีกทั้งบางกรณีสามารถจัดการจากความเสี่ยงเป็นโอกาส

 

     แล้วคุณอยากจะให้ความเสี่ยงองค์กรคุณเป็นแบบไหนล่ะ?

risk management,ความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง

 

            How to Identify Risk (Risk Step 1)

            Risk Assessment (Risk Step 2)

            Risk Control (Risk Step 3)

            Risk Awareness (Risk Step 4)

            COSO Risk Management (Risk Step 5)

            Crisis Management (Risk Step Crisis)

            Integrate Risk management COSO :IRM COSO (Risk Step 6)

            Change management (Risk Step Problem) 

            ตารางรวมคอร์สอบรม

 

     ถ้าคุณไม่อยากจะมานั่งตามแก้ไขปัญหาทีหลังจากที่เกิดปัญหาไปแล้วคุณควรเริ่มที่การรู้จักกับความเสี่ยง

รู้ว่าอะไรเสี่ยงรู้ว่าอะไรก่อให้เกิดความเสี่ยงและรู้ว่าอะไรไม่ใช่ความเสี่ยง

 

How to Identify Risk (Risk Step 1) การระบุความเสี่ยง

       เรียนเพื่อให้คุณรู้จักแยกแยะความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงอะไรที่ไม่ใช่ความเสี่ยงสามรถระบุเหตุ

แห่งความเสี่ยงต่อองค์กรและบุคคล

 

      เมื่อคุณรู้ว่าเป็นความเสี่ยงคุณก็ต้องเริ่มที่จะต้องรู้ว่าความเสี่ยงนั้นๆส่งผลกระทบอะไร ยังไงและมากน้อย

แค่ไหนต่อ องค์กรของคุณ

 

Risk Assessment  (Risk Step 2) การประเมินความเสี่ยง

       การเรียนรู้เพื่อการประเมินความเสี่ยงความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย และความสามรถในการจัดการ

ความเสี่ยงขององค์กร

 

       เมื่อระบุได้แล้วว่าระดับความเสี่ยงคุณอยู่ระดับไหน  ก็ควรมารู้จักกับวิธีการจัดการกับความเสี่ยง  

ต้องทำอะไรยังไงให้องค์กรของคุณรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆได้

 

Risk Control (Risk Step 3)  การควบคุมความเสี่ยง

        การสร้างปัจจัยควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถจัดการได้ เรียกได้ว่าเป็นการจัดการ 

และป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

 

        เมื่อคุณรู้ที่จะระบุ  ประเมินและป้องกันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานกับความเสี่ยงคือ  ..การเฝ้าระวัง

 

Risk Awareness(Risk Step 4)การเฝ้าระวังความเสี่ยง

         เรียนรู้เพื่อการเฝ้าระวังตระหนักถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อคุณจะได้เตรียมรับมือ

ได้อย่างทันท่วงทีและเข้าสู่ระยะของการประเมินและการป้องกันต่อไป

 

          หลังจากเรียนรู้การบริการเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในแนวทางที่ดีรู้จักกับความเสี่ยง

และรู้ว่าควรทำยังไงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ก็ต้องรู้ว่า  คุณจะบริหารความเสี่ยงยังไง  เมื่อไหร่?

 

COSO Risk Management (Risk Step 5) การบริหารความเสี่ยงแบบโคโซ 

          การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบโคโซไม่ให้ความเสี่ยงก่อตัวเป็นปัญหาหรือจัดการเปลี่ยนความเสี่ยง

ให้เป็นโอกาสเป็นการบริหารจัดการทั้งระยะสั้นกลางยาวเพื่อให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 

        เมื่อ..รู้แล้วว่าคุณพบความเสี่ยงคุณจะทำอย่างไร ... แล้วถ้าสิ่งที่คุณพบไม่ใช่ความเสี่ยงที่คุณยัง

สามารถเลือกได้อยู่ล่ะ? แต่ตอนนี้ความเสี่ยงนั้นได้กลายเป็น ปัญหา ล่ะจะทำยังไงดี ?!..

 

Crisis Management (Risk Step Crisis) การบริหารวิกิต 

         คุณได้เคยรู้ว่าจะจัดการความเสี่ยงอย่างไรแล้วตอนนี้คุณจะมาเรียนรู้ว่าจะจัดการกับปัญหาวิกิตอย่างไร

ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่อองค์กรเรียกได้ว่าเป็นการไกล่เกลี่ยปัญหาให้ไม่ลามไปมากกว่าที่เป็นอยู่

 

         คุณผ่านพื้นฐานความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว..  ทั้งการระบุจัดการและแก้ปัญหาความเสี่ยงสิ่งต่อไปที่คุณควร

เริ่มศึกษาต่อคือ การวางแผนความเสี่ยง (Integrate Risk management coso:IRM COSO) แต่ก่อนอื่น

ในการจะวางแผนความเสี่ยงจำเป็นต้องรู้จักกับ พื้นฐานการวางแผนธุรกิจ เนื่องจากทั้ง 2 ควรวางแผนไปควบคู่กัน

 

Integrate Risk management coso:IRM COSO (Risk Step 6) 

การวางแผนความเสี่ยง

         การบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ขนานกับแผนธุรกิจทั้ง Business Plan & Map  ช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจ

ได้ดีขึ้น  รู้ว่าควรจะสร้างทางเดินธุรกิจไปในทางไหน  อาจจะพบความเสี่ยงอะไรบ้างและจะเตรียมรับมืออย่างไร

 

         จากขั้นตอนต่างของการบริหารความเสี่ยงยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นปัญหาพบบ่อยในธุรกิจต่างๆ คือ 

การเปลี่ยนแปลง 

 

         การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ หมายถึง  การเปลี่ยนผู้บริหารการย้ายสำนักงานและอื่นๆ  คุณอาจไม่เห็น

ผลกระทบชัดเจนนักแต่เชื่อเถอะว่ามีผลกระทบเล็กๆเกิดขึ้นในองค์กรกับพนักงานลูกจ้างในองค์กรทั้งหลาย

เป็นผลให้ความเชื่อถือความวางใจและความตั้งใจจะทำงานของพวกเขาลดน้อยถอยลงทีละนิดแต่ถ้าคุณรับ

มือกับปัญหานี้ได้ก็จะไม่เป็นที่กังวลอีกต่อไป

 

Change management (Risk Step Problem) การบริหารความเปลี่ยนแปลง

          ช่วยให้คุณรู้วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร คุณจะบริหารคนยังไงให้เพวกเค้ากลับมาทำงานให้กับคุณอย่างเต็มที่  เชื่อถือและมั่นใจในตัวคุณและไม่ให้การเปลี่ยนแปลงนี่ส่งผลกระทบใดๆต่อองค์กร

 

         การอบรมทั้งหมด...มีระยะเวลาและมีความเหมาสมกับผู้อบรมในระดับที่แตกต่างกันทางทีมงานได้จัดข้อมูลคร่าวๆให้เป็นแนวทางตามตารางด้านล่างนี้

 

 

คอสอบรม

ระดับควรเข้าร่วม

ระยะเวลา

How to Identify Risk (Risk Step 1)

1 , 2 , 3 , 4 , 5 

1 วัน

Risk Assessment  (Risk Step 2)

1 , 2 , 3 , 4

1 วัน

Risk Control (Risk Step 3)

1 , 2 , 3 , 4

1 วัน

Risk Awareness (Risk Step 4)

1 , 2 , 3 , 4

1 วัน

COSO Risk Management (Risk Step 5)

1 , 2 , 3 , 4

2 วัน

Crisis Management (Risk Step Crisis)

1 , 2

1 วัน

Integrate Risk management COSO :IRM COSO (Risk Step 6)

1 , 2 

3-5 วัน

Change management (Risk Step Problem)

1 , 2

1 วัน

 

 **ระดับผู้เข้าอบรม  1 = ผู้บริหาร , 2 = ผู้จัดการ , 3 = ผู้นำ , 4 = พนักงานทั่วไป , 5 = พนักงานรายผลิต**

 

             ก่อนบริหารจัดการในเรื่องต่างๆในทุกๆคนหากสามารถบริหารความคิดเรื่องนั้นๆหรือคนๆนั้นได้การบริหารเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องง่ายอย่างน้อยผู้เข้าอบรมความมีพื้นฐานในเรื่องการบริหารความคิดหรือการคิดอย่างเป็นลับดับ  เพื่อให้ได้ผลประโยนช์สูงสุดจากในการเรียน

 

 

 

 Writed by .....TC Goong & BIT Team

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 20,491