http://www.bizinthai.com/

LEAN TOOLs

LEAN TOOLS

 


 

 5 ส

 1st TOOL  : 5S  Special  ( 1 DAY )

              การอบรม ที่จะทำให้ 5ส เกิดขึ้นจริง ปฏิบัติตามได้ มั่นคง ยั่งยืน

สำหรับ   ทุกภาคส่วน  **ควรอบรมทุกคนในองค์กร แต่การจัดอบรมแต่ละครั้งควรแยกกลุ่มแต่ละระดับ เพื่อการจัดการอบรมที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด**

 

Kaizen

 2nd TOOL : KAIZEN

         เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับปรุงเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เรื่องเล็กๆ ที่ทำได้ง่ายๆ เห็นผลชัดเจน และสามารถลงมือทำได้เลย

สำหรับ   ทุกภาคส่วน  **ควรอบรมทุกคนในองค์กร แต่การจัดอบรมแต่ละครั้งควรแยกกลุ่มแต่ละระดับ เพื่อการจัดการอบรมที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด**

 

STD  (Standard work)

 3rd TOOL : STD  (Standard work)  ( 1 DAY )

        การจัดทำมาตรฐานการทำงาน มาตรฐานคุณภาพ ตามแบบลีน เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน เข้าใจ ทำตามง่ายโดยผู้ปฏิบัติงาน  

สำหรับ   พนักงาน - ผู้บริหารระดับกลาง 

 
 
SMED

 4th TOOL : SMED  ( 1 DAY )

        การอบรมเพื่อเรียนรู้เครื่องมือการสร้างระบบการเปลี่ยนรุ่นการผลิต/ การบริการภายในให้น้อยที่สุด 

สำหรับ    พนักงาน-ผู้บริหารระดับต้น 

 
EFL  (Effective Flow Layout)

 5th TOOL : EFL  (Effective Flow Layout)  ( 1 DAY )

        การอบรมเพื่อการเข้าใจการออกแบบการใช้พื้นที่ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับการผลิต/บริหารมากที่สุด 

สำหรับ    ทุกคน**   **ควรอบรมทุกคนในองค์กร แต่การจัดอบรมแต่ละครั้งควรแยกกลุ่มแต่ละระดับ เพื่อการจัดการอบรมที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด**

 
 
JIT  just in time
 
 

 7th TOOL : 7QC Tools  ( 1 DAY )

        เครื่องมือการควบคุมคุณภาพ ทั้ง 7 เพื่อให้เกิดการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

สำหรับ    พนักงาน - ผู้บริหารระดับกลาง 

 
 
HEI JUN KA KANBAN

 8th TOOL : Kanban & Heijunka  ( 1 DAY )

        การสร้างกระดานและการ์ดควบคุมกระบวนการผลิตแบบ 

สำหรับ   พนักงาน - ผู้บริหารระดับกลาง 

 
 
TPM

 9th TOOL : TPM  ( 1 DAY )

        การอบรมเพื่อการจัดการดูแลเครื่องจักร เพื่อการป้องกันปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักร และรวมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร/เครื่องมือให้เหมาะสม เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการผลิต/ บริการที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยทีมงานขององค์กร 

สำหรับ     ฝ่ายวิศวกรรม 

 
 
vsm

 10th TOOL : VSM (Value Stresm Mapping)  ( 1 DAY )

        การอบรม สายธารแห่งคุณค่า ...  การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ลูกค้ายินดีจ่าย พนักงานมีความสุข และองค์กรมีกำไรเพิ่ม 

สำหรับ     ผู้บริหารระดับต้น-สูง 

 
 
 

          เพิ่มเติมจากเครื่องมือ ทั้ง 10 ของ LEAN แล้ว ยังมี เครื่องมือช่วยเหลือในตัดสินใจ และ บริหารส่วนโครงการให้สำเร็จไปตามแผน สามารถศึกษา เครื่องมือเหล่านี้ได้ที่.... 

Lean Support tools

LEAN SUPPORT TOOLs

ติดต่ออาจารย์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 70,715
Icons made by Freepik from www.flaticon.com